Home / اخبار مدارس (page 5)

اخبار مدارس

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه : آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چپوراست – چرمل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چپوراست – چرمل مدارس تیزهوشان چپوراست – چرمل  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چپوراست …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چپوراست – چرمل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چپوراست – چرمل مدارس تیزهوشان چپوراست – چرمل  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چپوراست …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چپوراست – چرمل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چپوراست – چرمل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چپوراست – چرمل  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ثمرین – جبه‌دار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ثمرین – جبه‌دار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ثمرین – جبه‌دار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد ثمرین – جبه‌دار

ثبت نام مدارس شاهد ثمرین – جبه‌دار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ثمرین – جبه‌دار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ثمرین – جبه‌دار طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ثمرین – جبه‌دار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ثمرین – جبه‌دار مدارس تیزهوشان ثمرین – جبه‌دار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ثمرین …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ثمرین – جبه‌دار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ثمرین – جبه‌دار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ثمرین – جبه‌دار : آزمون مدارس تیزهوشان ثمرین – جبه‌دار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ثمرین – جبه‌دار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ثمرین – جبه‌دار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ثمرین – جبه‌دار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حسن‌کدر – خوارس

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حسن‌کدر – خوارس ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حسن‌کدر – خوارس  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد حسن‌کدر – خوارس

ثبت نام مدارس شاهد حسن‌کدر – خوارس ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد حسن‌کدر – خوارس در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد حسن‌کدر – خوارس طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس : آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس : آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد سیبان‌دره – سیب‌ستان

ثبت نام مدارس شاهد سیبان‌دره – سیب‌ستان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سیبان‌دره – سیب‌ستان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سیبان‌دره – سیب‌ستان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سیبان‌دره …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان : آزمون مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیبان‌دره – سیب‌ستان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیبان‌دره – سیب‌ستان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیبان‌دره – سیب‌ستان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هروآباد – هشجین

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هروآباد – هشجین کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان هروآباد – هشجین را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد هروآباد – هشجین

ثبت نام مدارس شاهد هروآباد – هشجین ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد هروآباد – هشجین در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد هروآباد – هشجین طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان هروآباد …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین : آزمون مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل