Home / اخبار مدارس (page 4)

اخبار مدارس

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بخش لاریجان – شاهان‌دشت

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بخش لاریجان – شاهان‌دشت ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بخش لاریجان – شاهان‌دشت  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بائیجان – باریک‌محله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بائیجان – باریک‌محله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بائیجان – باریک‌محله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد بائیجان – باریک‌محله

ثبت نام مدارس شاهد بائیجان – باریک‌محله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بائیجان – باریک‌محله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بائیجان – باریک‌محله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بائیجان – باریک‌محله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بائیجان – باریک‌محله مدارس تیزهوشان بائیجان – باریک‌محله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بائیجان …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بائیجان – باریک‌محله  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بائیجان – باریک‌محله   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بائیجان – باریک‌محله : آزمون مدارس تیزهوشان بائیجان – باریک‌محله هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بائیجان – باریک‌محله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بائیجان – باریک‌محله ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بائیجان – باریک‌محله  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چمسرخ – چیغاب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چمسرخ – چیغاب کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چمسرخ – چیغاب را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد چمسرخ – چیغاب

ثبت نام مدارس شاهد چمسرخ – چیغاب ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چمسرخ – چیغاب در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چمسرخ – چیغاب طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چمسرخ – چیغاب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چمسرخ – چیغاب مدارس تیزهوشان چمسرخ – چیغاب  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چمسرخ …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چمسرخ – چیغاب  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چمسرخ – چیغاب   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چمسرخ – چیغاب : آزمون مدارس تیزهوشان چمسرخ – چیغاب هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چمسرخ – چیغاب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چمسرخ – چیغاب ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چمسرخ – چیغاب  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دوبیران سفلی – دوبیران علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دوبیران سفلی – دوبیران علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دوبیران سفلی – دوبیران علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد دوبیران سفلی – دوبیران علیا

ثبت نام مدارس شاهد دوبیران سفلی – دوبیران علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دوبیران سفلی – دوبیران علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دوبیران سفلی – دوبیران علیا طبق روال سال …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دوبیران سفلی – دوبیران علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دوبیران سفلی – دوبیران علیا مدارس تیزهوشان دوبیران سفلی – دوبیران علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دوبیران سفلی – دوبیران علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دوبیران سفلی – دوبیران علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دوبیران سفلی – دوبیران علیا : آزمون مدارس تیزهوشان دوبیران سفلی – دوبیران علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوبیران سفلی – دوبیران علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوبیران سفلی – دوبیران علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوبیران سفلی – دوبیران علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پلیه – توه سیه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پلیه – توه سیه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پلیه – توه سیه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد پلیه – توه سیه

ثبت نام مدارس شاهد پلیه – توه سیه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پلیه – توه سیه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پلیه – توه سیه طبق روال سال های اخیر در …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پلیه – توه سیه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پلیه – توه سیه مدارس تیزهوشان پلیه – توه سیه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلیه – توه سیه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلیه – توه سیه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلیه – توه سیه : آزمون مدارس تیزهوشان پلیه – توه سیه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلیه – توه سیه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلیه – توه سیه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلیه – توه سیه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چپوراست – چرمل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چپوراست – چرمل کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چپوراست – چرمل را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد چپوراست – چرمل

ثبت نام مدارس شاهد چپوراست – چرمل ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چپوراست – چرمل در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چپوراست – چرمل طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل