Home / اخبار مدارس (page 3)

اخبار مدارس

ثبت نام مدارس شاهد اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا مدارس تیزهوشان اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اجاک‌سر …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کنسلو – کوهپاره

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کنسلو – کوهپاره کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کنسلو – کوهپاره را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد کنسلو – کوهپاره

ثبت نام مدارس شاهد کنسلو – کوهپاره ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کنسلو – کوهپاره در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کنسلو – کوهپاره طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کنسلو – کوهپاره

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کنسلو – کوهپاره مدارس تیزهوشان کنسلو – کوهپاره  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کنسلو …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کنسلو – کوهپاره  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کنسلو – کوهپاره   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کنسلو – کوهپاره : آزمون مدارس تیزهوشان کنسلو – کوهپاره هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کنسلو – کوهپاره

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کنسلو – کوهپاره ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کنسلو – کوهپاره  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چمازین – چناربن کشتلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چمازین – چناربن کشتلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چمازین – چناربن کشتلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد چمازین – چناربن کشتلی

ثبت نام مدارس شاهد چمازین – چناربن کشتلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چمازین – چناربن کشتلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چمازین – چناربن کشتلی طبق روال سال های اخیر در …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چمازین – چناربن کشتلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چمازین – چناربن کشتلی مدارس تیزهوشان چمازین – چناربن کشتلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چمازین – چناربن کشتلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چمازین – چناربن کشتلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چمازین – چناربن کشتلی : آزمون مدارس تیزهوشان چمازین – چناربن کشتلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چمازین – چناربن کشتلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چمازین – چناربن کشتلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چمازین – چناربن کشتلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نجارمحله – نرگس‌مرز

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نجارمحله – نرگس‌مرز کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نجارمحله – نرگس‌مرز را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد نجارمحله – نرگس‌مرز

ثبت نام مدارس شاهد نجارمحله – نرگس‌مرز ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد نجارمحله – نرگس‌مرز در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد نجارمحله – نرگس‌مرز طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نجارمحله – نرگس‌مرز

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نجارمحله – نرگس‌مرز مدارس تیزهوشان نجارمحله – نرگس‌مرز  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان نجارمحله …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نجارمحله – نرگس‌مرز  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نجارمحله – نرگس‌مرز   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نجارمحله – نرگس‌مرز : آزمون مدارس تیزهوشان نجارمحله – نرگس‌مرز هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نجارمحله – نرگس‌مرز

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نجارمحله – نرگس‌مرز ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نجارمحله – نرگس‌مرز  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بخش لاریجان – شاهان‌دشت

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بخش لاریجان – شاهان‌دشت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بخش لاریجان – شاهان‌دشت را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد بخش لاریجان – شاهان‌دشت

ثبت نام مدارس شاهد بخش لاریجان – شاهان‌دشت ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بخش لاریجان – شاهان‌دشت در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بخش لاریجان – شاهان‌دشت طبق روال سال های اخیر در …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بخش لاریجان – شاهان‌دشت

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بخش لاریجان – شاهان‌دشت مدارس تیزهوشان بخش لاریجان – شاهان‌دشت  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بخش لاریجان – شاهان‌دشت  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بخش لاریجان – شاهان‌دشت   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بخش لاریجان – شاهان‌دشت : آزمون مدارس تیزهوشان بخش لاریجان – شاهان‌دشت هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

متن کامل