Home / اخبار مدارس (page 2)

اخبار مدارس

ثبت نام مدارس شاهد چهارطاق‌بن – خرده‌لاریم

ثبت نام مدارس شاهد چهارطاق‌بن – خرده‌لاریم ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چهارطاق‌بن – خرده‌لاریم در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چهارطاق‌بن – خرده‌لاریم طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چهارطاق‌بن – خرده‌لاریم

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چهارطاق‌بن – خرده‌لاریم کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چهارطاق‌بن – خرده‌لاریم را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان للتاک – لرزبن

کارت ورود به جلسه تیزهوشان للتاک – لرزبن کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان للتاک – لرزبن را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد للتاک – لرزبن

ثبت نام مدارس شاهد للتاک – لرزبن ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد للتاک – لرزبن در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد للتاک – لرزبن طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان للتاک – لرزبن  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان للتاک – لرزبن   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان للتاک – لرزبن : آزمون مدارس تیزهوشان للتاک – لرزبن هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان للتاک – لرزبن

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان للتاک – لرزبن مدارس تیزهوشان للتاک – لرزبن  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان للتاک …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی للتاک – لرزبن

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی للتاک – لرزبن ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی للتاک – لرزبن  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پیش‌ششار – تشکون

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پیش‌ششار – تشکون کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پیش‌ششار – تشکون را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد پیش‌ششار – تشکون

ثبت نام مدارس شاهد پیش‌ششار – تشکون ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پیش‌ششار – تشکون در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پیش‌ششار – تشکون طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پیش‌ششار – تشکون

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پیش‌ششار – تشکون مدارس تیزهوشان پیش‌ششار – تشکون  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پیش‌ششار …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیش‌ششار – تشکون  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیش‌ششار – تشکون   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیش‌ششار – تشکون : آزمون مدارس تیزهوشان پیش‌ششار – تشکون هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیش‌ششار – تشکون

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیش‌ششار – تشکون ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیش‌ششار – تشکون  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت : آزمون مدارس تیزهوشان پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت مدارس تیزهوشان پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت

ثبت نام مدارس شاهد پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت طبق روال سال های اخیر در …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پلنگ‌آباد علیا – پلهم‌دشت را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد التپه – امام‌ده

ثبت نام مدارس شاهد التپه – امام‌ده ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد التپه – امام‌ده در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد التپه – امام‌ده طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان التپه – امام‌ده

کارت ورود به جلسه تیزهوشان التپه – امام‌ده کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان التپه – امام‌ده را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان التپه – امام‌ده  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان التپه – امام‌ده   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان التپه – امام‌ده : آزمون مدارس تیزهوشان التپه – امام‌ده هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی التپه – امام‌ده

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی التپه – امام‌ده ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی التپه – امام‌ده  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان التپه – امام‌ده

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان التپه – امام‌ده مدارس تیزهوشان التپه – امام‌ده  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان التپه …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اجاک‌سر – ارمیچ‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل