Home / اخبار مدارس (page 11)

اخبار مدارس

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس : آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس : آزمون مدارس تیزهوشان حسن‌کدر – خوارس هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد سیبان‌دره – سیب‌ستان

ثبت نام مدارس شاهد سیبان‌دره – سیب‌ستان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سیبان‌دره – سیب‌ستان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سیبان‌دره – سیب‌ستان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سیبان‌دره …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان : آزمون مدارس تیزهوشان سیبان‌دره – سیب‌ستان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیبان‌دره – سیب‌ستان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیبان‌دره – سیب‌ستان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیبان‌دره – سیب‌ستان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هروآباد – هشجین

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هروآباد – هشجین کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان هروآباد – هشجین را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد هروآباد – هشجین

ثبت نام مدارس شاهد هروآباد – هشجین ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد هروآباد – هشجین در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد هروآباد – هشجین طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان هروآباد …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین : آزمون مدارس تیزهوشان هروآباد – هشجین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هروآباد – هشجین

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هروآباد – هشجین ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هروآباد – هشجین  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بیله ده – پروج

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بیله ده – پروج کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بیله ده – پروج را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد بیله ده – پروج

ثبت نام مدارس شاهد بیله ده – پروج ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بیله ده – پروج در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بیله ده – پروج طبق روال سال های اخیر در …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج : آزمون مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیله ده – پروج

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیله ده – پروج ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیله ده – پروج  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اناویز – اندرق

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اناویز – اندرق کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اناویز – اندرق را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

متن کامل

ثبت نام مدارس شاهد اناویز – اندرق

ثبت نام مدارس شاهد اناویز – اندرق ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اناویز – اندرق در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اناویز – اندرق طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

متن کامل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اناویز …

متن کامل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق : آزمون مدارس تیزهوشان اناویز – اندرق هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

متن کامل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اناویز – اندرق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اناویز – اندرق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اناویز – اندرق  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

متن کامل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان محمدتقی کندی – محمدقلی بیگ‌لو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان محمدتقی کندی – محمدقلی بیگ‌لو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان محمدتقی کندی – محمدقلی بیگ‌لو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

متن کامل